Nasza FIRMA kieruje się KODEKSEM DOBRYCH PRAKTYK przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w dniu 29 września 2017 r KODEKS DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Preambuła

Istotą usługi rozwojowej jest działanie dzięki któremu interesariusze osiągają efekty uczenia się prowadzące do zmian zgodnych z wyznaczonymi celami rozwoju. Zaliczamy do niej działania związane z diagnozą, ustalaniem potrzeb i wyznaczaniem celów rozwoju, projektowaniem i realizacją działań wspierających rozwój oraz projektowaniem i realizacją działań służących wdrożeniu i ewaluacji efektów. Kluczowe dla działalności sektora jest poszanowanie podmiotowości, autonomii i różnorodności uczących się, oraz uznanie, że rozwój jednostek, grup lub organizacji zachodzi w środowisku wspomagającym uczenie się, któremu szczególnie służy dopasowany proces, formy, metody, techniki i narzędzia rozwojowe. Częścią wspólną różnorodnych usług rozwojowych świadczonych przez podmioty zrzeszone w PIFS są profesjonale praktyki oparte na kilku głównych założeniach:

 • Wykorzystywana wiedza oraz używane metody i narzędzia są oparte na dowodach ich prawdziwości lub skuteczności oraz gwarantujemy ich kompetentne i profesjonalne zastosowanie
 • Wykonujemy usługę rozwojową uwzględniając cele i potrzeby wszystkich interesariuszy usługi
 • Każda usługa rozwojowa jest wykonana z uczciwością i należytą starannością

Cele Kodeksu

Celem KDP jest propagowanie/promowanie najwyższych standardów działania firm szkoleniowo -rozwojowych na rynku. KDP zawiera najważniejsze elementy opisujące profesjonalne praktyki dotyczące usług szkoleniowo - rozwojowych przez co wspomaga rynek w identyfikacji rzetelnych i uczciwych firm realizujących wysokiej jakości usługi.

KDP reguluje normy i zasady postępowania, w tym dobre praktyki, którymi kierują się Członkowie PIFS, w ramach prowadzonej przez nich działalności, w szczególności w ramach współpracy z klientami, odbiorcami szkoleń, wykonawcami usług oraz innymi partnerami.

KDP jest głównie dokumentem upowszechniającym profesjonalne zachowania w środowisku usług rozwojowych, a jego stosowanie stanowi dobrowolną formę poddania się wymogom merytorycznym i etycznym prowadzącym do spełnienia standardu SUS 2.0

Zasady postępowania i dobre praktyki firmy realizującej usługę rozwojową:

A. Relacje firmy z jej otoczeniem

 1. Prowadzi działalność zgodną z danymi rejestrowymi, posiadanymi uprawnieniami i standardami, know-how i doświadczeniem oraz możliwościami operacyjnymi.
 2. Udostępnia informacje: zakres swojej działalności, obszary specjalizacji, metodologie, referencje własne (i osób współpracujących), dane o osobach realizujących usługi (prowadzących) pozwalające klientom na właściwą identyfikację firmy i jej usług oraz dokonanie wyboru co do zakresu współpracy.
 3. Informuje klientów o możliwych do osiągnięcia celach rozwoju i uzyskania kwalifikacji oraz warunkach realizacji tego procesu.
 4. Rzetelnie przedstawia Klientowi warunki wykonania usługi, zwłaszcza w zakresie niezbędnych zasobów i kosztów i innych niezbędnych warunków (w tym logistycznych ).
 5. Rekomenduje i uzgadnia odpowiedzialności poszczególnych interesariuszy, w procesie realizacji usługi.
 6. Zawiera umowy pozwalające zidentyfikować cele, zakres usługi oraz wzajemne zobowiązania

B. Realizacja usługi

 1. Realizuje swoje usługi rozwojowe na podstawie celów i potrzeb rozwojowych ustalonych z Klientem.
 2. Potrzeby rozwojowe ustalane są na podstawie rzetelnych informacji uzyskanych samodzielnie przez firmę lub przez Klienta.
 3. W zależności od celów potrzeby rozwojowe definiowane są na poziomie organizacji, zespołów i pracowników.
 4. Usługi szkoleniowo-rozwojowe przygotowywane i realizowane są w oparciu o program dostosowany do celów i potrzeb rozwojowych ustalonych z Klientem.
 5. Aby zapewnić osiągnięcie celów usługi szkoleniowo-rozwojowej ustalonych z Klientem, firma zapewnia kadrę do przygotowania, realizacji i ewaluacji projektu rozwojowego odpowiednią pod względem kompetencji i doświadczenia.
 6. W trakcie realizacji usługi monitoruje jego przebieg na postawie indywidualnie dobranej metody ewaluacji usługi rozwojowej.
 7. Po zrealizowaniu projektu komunikuje stopień zgodności osiągniętych rezultatów z ustalonymi wcześniej celami.
 8. Wspiera osiąganie i utrwalanie rezultatów rozwojowych poprzez działania ustalone wcześniej z Klientem.
 9. Reaguje na wszystkie nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia Klientów szukając obopólnie korzystnego rozwiązania

C. Etyka, normy i zasady uczciwej konkurencji

 1. Firma podaje informacje o sobie i swojej działalności zgodnie ze stanem faktycznym. Przy sprzedaży usług i ich realizacji posługuje się ogólnie przyjętą i zrozumiałą terminologią, ustalając cele i zakres usług oraz wzajemne zobowiązania rzetelnie, zgodnie z zasadą nie wprowadzania w błąd.
 2. Zawiera umowy na zasadach partnerskich (win-win).
 3. Przyjmuje współodpowiedzialność za usługę w kontekście osiągnięcia celów rozwoju i zaspokojenia innych potrzeb uczących się, w tym za przygotowanie i działania osób realizujących usługę.
 4. Dba o dostarczanie usług wyłącznie wysokiej jakości jednocześnie upowszechniając podejście projakościowe w usługach szkoleniowo-rozwojowych.
 5. Przestrzega ustalonych reguł współpracy z interesariuszami usługi.
 6. Przestrzega praw autorskich i wykorzystuje tylko takie know-how, do którego ma prawo.
 7. Zapewnia poufność informacji uzyskanych na wszystkich etapach współpracy z Klientem.
 8. Posługuje się danymi dotyczącymi Klientów i innych interesariuszy usługi (np. umieszczenie na liście referencyjnej) wyłącznie po uzyskaniu ich zgody.
 9. Przestrzega spełniania niezbędnych wymagań i standardów (w tym uprawnień i certyfikatów) potrzebnych do realizacji usług szkoleniowo-rozwojowych.
 10. Stosuje zasady uczciwej konkurencji i zasady, zwłaszcza w zakresie informacji i reklamy, wyceny i zakresu usług, prowadzenia biznesu w tym reguluje zobowiązania wobec: dostawców, pracowników, odbiorców, partnerów oraz inne zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.
 11. Przeciwdziała praktykom korupcyjnym oraz konfliktom interesów.

Ten Kodeks jest efektem pracy i dyskusji w ramach PIFS, a decyzją Walnego Zgromadzenia Izby staje się obowiązującym dla wszystkich członków PIFS.